Chuyện gì cũng cần có khởi đầu, làm xong việc đầu tiên sẽ đến việc thứ hai, rồi thứ ba,...cuối cùng mới dẫn tới thành công