các mệnh đề khiếm khuyết
#B.S.U.C
#bestenglish

image
image
image
image
+5