Việt Nam chiến thắng.
Năm xưa ông cha ta còn đi tới Bangkok bằng xe tăng được thì tụi này tuổi gì.

image