KHU ĐÔ THỊ CỒN KHƯƠNG DIAMOND CITY  đã thay đổi ảnh đại diện của anh ấy
1 n

image