Cuộc sống ở thị trấn cực bắc nước Mỹ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong 66 ngày