Cứ tưởng khối ngoại to tát lắm, nó hùa nhau bán ròng cả năm 60.000tỷ đồng... chỉ bằng giao dịch 1 ngày của các nhà đầu tư F0.