Chiến là chiến...
từ nay không cần quan tâm tụi khối ngoại tào lao này