Anh nói khôn gì mê tín
Hu vọng là anh mê em…

image