Cỏ nhân tạo AVG  đã thay đổi ảnh đại diện của anh ấy
2 n

image