Bản lĩnh của một người đàn ông là không có chữ nếu,
Là sự tuyệt đối của niềm tin trong mỗi lựa chọn,
Không hứa hẹn, không thề thốt,
Nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ...
#banlinhdanong
#mocuakiemso
#fi88link.com
https://www.****/mocuakiemsofi..../videos/224355803214