24v lithium ion wheelchair battery pack  Thay đổi ảnh đại diện của cô ấy
1 n

image