Thì hiện tại đơn là một thì được tiêu dùng phổ thông trong tiếng Anh, thường biểu lộ các hành động, đặc điểm và thói quen đang diễn ra trong hiện tại. Động trong khoảng được chia theo thì hiện tại đơn thường được gọi chung là Verb một (V1) https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ph