Cũng giống như mọi thì tương lai khác, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn chẳng thể được sử dụng trong các mệnh đề được khởi đầu bằng các trong khoảng chỉ thời gian như: , v.v… Thay vào đấy, bạn sở hữu thể sử dụng thì https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/th