Cấu Trúc Apologize Và Sorry: Kiến Thức Không Thể Không Biết
https://itienganh.net/cau-truc-apologize/