the best binoculars  đã thay đổi ảnh đại diện của anh ấy
15 t

image