Mọi người biết tên bạn, nhưng không hề biết câu chuyện về bạn.
Họ nghe được những điều bạn đã làm, nhưng không hề nghe đến những việc bạn đã trải qua.
Thế nên đừng chấp nhận quan điểm của người khác về bạn.
Rốt cuộc điều quan trọng không phải là suy nghĩ của người khác mà chính là suy nghĩ của bạn về bản thân mình. ?

image