Vật Liệu Tre Ứng Dụng Như Thế Nào Trong?
Tre là cây thân cứng phân bố phổ biến tại Việt Nam. Tre được ứng dụng cho các hạng mục như
1- Sàn tre
2- Các dụng bằng tre
3- Kiến trúc xây dựng bằng tre
Vui lòng nhấp vào link comment xem chi tiết
#korifurniture

image