Có người đến có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn và cũng có lần nhỡ dại

image