Token

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


MẠNG XÃ HỘI BIZTIME
CV Số: 01/2018/QĐ
TPHCM, ngày 1 tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO
V/v Áp dụng bộ chỉ số tính điểm tích cực thành viên - BizTime Social Network Member Scoring Algorithm - gọi tắt là BNI Token


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp SỐ 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua | ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban quản trị dự án BizTime ngày 10 tháng 10 năm 2017;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị dự án BizTime:


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bản quy chế thử nghiệm Ứng dụng chỉ số BNI Token tính điểm tích cực thành viên (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Phòng nhân sự, Phòng Quản trị website, Phòng Bán hàng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Phòng Nhân sự
- Phòng Quản trị website
- Phòng Bán hàng
- Lưu: Văn thư


TM. CÔNG TY
GIÁM ĐỐC


-------------------


PHỤ LỤC


BẢN QUY CHẾ CHỈ SỐ BNI Token
(Kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ ngày 1 tháng 10 năm 2018 của BizTime)


1. Giới thiệu về chỉ số token tính điểm tích cực thành viên

Thuật toán tính điểm thành viên mạng xã hội BizTime - BizTime Social Network Member Scoring Algorithm - gọi tắt là BNI Token, ký hiệu $B.

Theo đó thuật toán dưạ vào các hoạt động của thành viên để sinh ra token, tuỳ theo các hành vi của người dùng mà sẽ nhận được số token khác nhau (ví dụ 0,1,2 hoặc 3 điểm), ban đầu các điểm này sẽ được cộng dồn với đơn vị Biz, các hoạt động của người dùng thường rất nhiều và lâu dài nên sẽ đến 1 lúc số điểm này rất lớn do vậy mỗi 1000 điểm Biz sẽ được gọi là 1 Token. Các chỉ số này sẽ được lưu trữ với công nghệ blockchain.

Hiện tại chỉ số điểm tích cực thành viên BNI Token chỉ có giá trị sử dụng trên BizTime và không được phép chuyển nhượng, cho tặng giữa các thành viên. Mục đích của Biz là dùng để đánh giá mức độ hoạt động, đóng góp của mỗi thành viên đối với BizTime, từ đó giúp phân chia cấp độ tài khoản giữa các thành viên. Thành viên nào đóng góp cho BizTime càng nhiều thì nhận được số token thưởng càng lớn, cấp độ tài khoản càng cao và tất nhiên thành viên đó sẽ càng nhận được nhiều ưu đãi từ BizTime.

Do vậy thành viên có thể dùng Token vào các việc sau:

  • Dùng để đổi quảng cáo.

  • Dùng để đổi các dịch vụ thành viên.

  • Dùng để đổi các vật phẩm ảo.


2. Các hoạt động nhận được token
Hiện tại các hoạt động mà thành viên BizTime có thể nhận được token cụ thể như sau:

- Khi Like/Dislike bài
- Bình luận các bài viết hay
- Báo cáo hành động không phù hợp
- Đăng bài có nội dung hay
- Thưởng trong các dịp đặc biệt

Quy định mở rộng:
Theo quy định liên quan đến blockchain của pháp luật Việt Nam hiện tại nghiêm cấm các thành viên quảng bá, mua bán, trao đổi các tài sản số như BTC, ETH,....Những thành viên nào vi phạm sẽ bị xoá tài khoản mà không cần thông báo trước.

BGĐ
Đã ký