Điều khoản

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

MẠNG XÃ HỘI BIZTIME.COM.VN

 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI BIZTIME.COM.VN

1. Sử dụng trang web này ngụ ý bạn chấp nhận các điều kiện này. Nếu bạn không hoàn toàn chấp nhận chúng, mục nhập của bạn vào trang web này sẽ bị coi là trái phép và bạn sẽ phải ngừng sử dụng nó ngay lập tức

2. Bạn phải từ 14 tuổi trở lên để sử dụng trang web này.

3. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động xảy ra dưới tên màn hình của bạn.

4. Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

5. Bạn không được lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa những người dùng BizTime.com.vn khác.

6. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu, văn bản, thông tin, tên màn hình, đồ họa, ảnh, hồ sơ, âm thanh và video clip, liên kết ("Nội dung") mà bạn gửi, đăng và hiển thị trên dịch vụ BizTime.com.vn.

7. Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack BizTime.com.vn hoặc sửa đổi một trang web khác để ngụ ý sai rằng nó được liên kết với BizTime.com.vn

8. Bạn không được tạo hoặc gửi email không mong muốn cho bất kỳ thành viên BizTime.com.vn nào ("Spam").

9. Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

10. Bạn không được, trong việc sử dụng BizTime.com.vn, vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn trong luật bản quyền).

Vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản BizTime.com.vn

11. Mạng xã hội BizTime.com.vn có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ BizTime.com.vn vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

12. Mạng xã hội BizTime.com.vn có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Nếu các thay đổi cấu thành thay đổi quan trọng đối với Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thư internet theo sở thích được thể hiện trên tài khoản của bạn. Những gì cấu thành một "thay đổi vật chất" sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, với thiện chí và sử dụng ý thức chung và phán đoán hợp lý.

13. Mạng xã hội BizTime.com.vn có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào.

14. Mạng xã hội BizTime.com.vn có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải xóa Nội dung và tài khoản có chứa Nội dung mà chúng tôi tự quyết định là bất hợp pháp, gây khó chịu, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, nói xấu hoặc vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản sử dụng này.

Dịch vụ BizTime.com.vn cho phép đăng hình ảnh và văn bản được lưu trữ trên BizTime.com.vn lên các trang web bên ngoài. Việc sử dụng này được chấp nhận (và thậm chí được khuyến khích!). Tuy nhiên, các trang trên các trang web khác hiển thị dữ liệu được lưu trữ trên BizTime.com.vn phải cung cấp liên kết quay lại BizTime.com.vn.

15 Mạng xã hội BizTime.com.vn khẳng định không có quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ BizTime.com.vn. Hồ sơ và các tài liệu được tải lên của bạn vẫn là của bạn. Bạn có thể xóa hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào bằng cách xóa tài khoản của bạn. Điều này cũng sẽ xóa bất kỳ văn bản và hình ảnh bạn đã lưu trữ trong hệ thống.

16. BizTime.com.vn khuyến khích người dùng đóng góp sáng tạo của họ vào phạm vi công cộng hoặc xem xét các điều khoản cấp phép lũy tiến.

II. PHẠM VI NỘI DUNG TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI BIZTIME.COM.VN

  1. nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng hội.

1.1. Tt đối hiêm ấm mọi hành vi: n trn,chốngpá vàn ạc hính qn, thể c, vàcc chính sáhca nhànớc, kích ộgo ự, tên trn hếntranh , gyhậnthù iữa ccân tộc vàhân dn các nướ, kch ộngdm ô, đồi tr, tội c, tệ nn ã hội,mê tín dị đoan, pháhoại thuần phongỹtụccủa ân tộc, tiết lộ bí mật nhà nướ, bí mật quân sự, n ninh, kinh ế, đối noi à nhữgbí mật khc đãđượcpáp luật qy định. Tườnghợp phát hin, khôngnữg bị óa bỏ tài khon mà húngtôi còn ó tể ug cấp thôgtin của nười đó cho các cơ quan cứcngể ử ýtho pháp luật.

1.2. Không ó nhghnh vi,thái ộ làm ổn hại đn uytín của cc sn phẩm ủa ôgypht hành dới bất ỳhình tứcno, phươgthứcào.ọi vi pạm sẽbị tớc bỏ mọi qn lợi liên qun đối với ch vụ hocử ýtrớcpáp lật nếu n thiết.

1.3. Nhiêmcm tổ chc áchình hức ácược, cờ bạc hoặc cctha thuận liên quan ến tiền, hiện kim, hiện vt.

1.4. Tt đối hiêm ấm việcúc phm, nhạo bg nười khc dưới bt ỳình tứcno (nho b, chê bi, ỳhịtôn iáo,iới ính, ắc ộc….).

1.5. Cấm kêu ọi tổ chc bolạn, m đăgtải, taoổi cácthôgtin về bểutình, ạo loạn.

1.6. Nội dungkhôgđi ưc lại thuần phogỹtccủa Vit am và vi phm pháp luật nước CHXHCN iệt Nm.

1.7. Nhiêmcm đưa ảgộngsảnViệt Nm, Nà ớc Vit Nm, ácthểcế hính trị, lch sử, clãnh tụ ào bàn lận trong nhữghủ ề hôngliên qun.

1.8. Cấm viết bài, tro đổi các thôngtin tn trnmê tín ịđoan.

1.9. Tt đối hiêm ấm mọi hành vi mạo nhn, hyốýạo dnh làm ưi kháctưởngầm mình là một nười dùng khá. Mọi hành vi vi phm ẽ bị ử ýhoặc tước ỏ tài khoản.

1.10. n sẽkhôg gửi ên hoc trn phát bt ỳthôgtin bất hợp pháp, lừa t, bôinhọ, sỉ nhụ, tục tĩu, khiêu dm,úc phạm, đe dọ, lăg ạ, thù hn, kích độ…hặctri với chn mực ạo đcchugca ã hội thuộc bất ỳloại nào. hgnội dugmiu ả tỉ ỉ nhữngành độgdm ô,ạo lực,iết ười rùgợn; đăn, phtcchìnhnh phản cm, thiếu tính nhân vn; cug cấp nội du, hình ảnh, rnh khỏa thân có tính cất kíh dm, thiếu thẩm , khôgpù ợp với huần phon,ỹtục Vit am sẽ bị cm hoàn toàn.

1.11. Chúngtôi tôn trọngqn tự do nôn lun, nhưg cũngảo lưu việc có ton qn lưc bớt, hoc oá bỏ một phần hoặctoàn ộ cácài viết ca bn nếu ét thybi vt hoặc bt ỳ thôngtin ìi lên vi pạm nhữngđểm nêu tn,bất kể vicvi phạm đó à rõ gyỉ là hàm.

1.12. Nhiêmcm tên trn bất ỳthôgđiệp àomangtính qảg cáo, mi ọi, thư dy chền, cơ hội đầu tư ybất ỳạgliên lạc cóục đích thươngmi o mà nười dùg khôngmogmuốn, thư áchytin nắn á,gi yhnccthôgtin,pần mềm, hoc cctài liệu khác bt , i pạm hoặcâm phạm ácqncủanhữgời khá, trogđó bao ồmcảtài liệu âm pạm đn qn rigtưhặcôgkai, hoặctài ệu đợc bo vệ bn qền, tên thươgại hocqn sở hữu kc, hoặc ccản phm phi snh mà không đượcsự ho phpcủa gười chủ sở hữu hoặcời có qn hợp páp. ếu pht hiện nhg tài khon vi phạm chúg tôi ẽ khóatài khon vĩnh viễn.

1.13. n sẽkhôg gửi hặctn ất ỳthôngtin hoc phn mm nào khôghộc qền ởhữu ủabn từ khi đó làpần mm được ug cp mễn phí. Không ửi ất ỳthôgtin hy phn mềm nào óchứaất ỳloi virus, rojan, ọ hyác thành phần yhại ào. Khôg sử dụn,cugp thôg tin vi pạm ccqyđịnhvề sở hữu trí tuệ, về iaodch thươngmi điện tử vàác qyđnh háca pháp lut hiện nh.

1.14. Khôngâm phm, âm nhập, tiếp cn, sửdụgytìm cách âm pạm, m nập, tiếp n hoc sửdụgbt ỳpn nào trogmyhủ cachúngtôi, hoc bt ỳku vực dữ liệu no nu khôngược húgti cho php, hiêm cấmcácành vi lợi ụnglỗi hệ thốngể tụclợi cá nhnythệt hạiđến nhàug cp dịch v,chếhytổ ứcno kc mà bn khôg đượcỷn tên bốmối iên hệ đó nhm mục đích tục lợi cánhngyự nhm lẫn đối với nhữngthành vincngthamia mạgã hội.n sẽ khôgược tạo ra các thôngtiniả mạo ánhn, tổchứ, danh nhệp kh; thôgtn sai ự thật âm hi đến qn à lợi ch hợp pháp ủatổ hc, danh nhệp, ánân.

1.15. Khôngđc qn hặc có ác hnh độgnhm ạn hếhặccấm đoán bt ỳời dùg nào khcsửdụgmạng xã hội BizTime.com.vn

1.16 Khôngđc trền á tác pẩm báo hí, ăn họ,nhệ thật, âm nhc, phmảnh, uất bn phm vi phạm ccqyđnh củaphp lut.

1.17. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của mạng xã hội, Ban quản trị có quyền xóa các nội dung của bạn đăng trên mạng xã hội BizTime.com.vn, tạm dừng hoặc hủy cung cấp dịch vụ cho bạn mà không cần phải báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn có hành vi vi phạm điều khoản.

2. Trách nhiệm với hành vi vi phạm nội dung đăng tải

2.1. Người sử dụng hiểu rằng các thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, âm nhạc, âm thanh, ảnh chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi là “ Nội dung”) cho dù được đăng công khai hoặc truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là bạn chứ không phải là Mạng xã hội BizTime.com.vn. Bạn phải chịu trách nhiệm với:

- Toàn bộ nội dung mà bạn tải lên, truyền đưa, đăng, gửi hoặc tạo sẵn theo phương thức khác theo phương thức dịch vụ

- Việc bạn tiếp xúc, sử dụng những nội dung của người khác trên mạng xã hội hoặc với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng dịch vụ trên mạng xã hội

2.2.Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung mà bạn đưa lên mạng xã hội. Mạng xã hội BizTime.com.vn có quyền kiểm tra các nội dung bạn đưa lên và trong trường hợp phát hiện ra các sai phạm. BizTime.com.vn có quyền xóa các nội dung đăng tải của bạn, tạm dừng hoặc hủy cung cấp dịch vụ cho bạn mà không cần báo trước.

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI BIZTIME.COM.VN

1. Quyền của người sử dụng

1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội BizTime.com.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

2. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký.

3. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

4. Bạn được quyền tặng cho Tài khoản BizTime.com.vn cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Quy chế sử dụng BizTime.com.vn

5. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho mạng xã hội BizTime.com.vn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Các kiến nghị được gửi bằng thư hoặc email đến Ban quản trị Mạng xã hội

 

2. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng hội

 

2.1. Để nhận được sự hỗ trợ từ BizTime.com.vn, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.

2.2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. BizTime.com.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

2.3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho BizTime.com.vn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

2.4. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

2.5. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

2.6. Khi phát hiện ra lỗi , các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của BizTime.com.vn, bạn hãy thông báo cho Ban quản trị

2.7. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

2.8. Bạn phải cam kết không được có hành động gây mất uy tín của Mạng xã hội như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng việc sử dụng tên thứ hai, hoặc thông qua bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Mạng xã hội hoặc của những người khác.

2.9. Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người nào sử dụng hoặc đọc mạng xã hội BizTime.com.vn

2.10. Từ bỏ và không yêu cầu về bất kỳ khoản thưởng, nhuận bút, thù lao, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc mạng xã hội sử dụng, tiết lộ áp dụng, hoặc chỉnh sửa phản hồi của người dùng

2.11. Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của mạng xã hội. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ

 

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY TNHH HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

  1. Quyền của Công ty  TNHH hàng Việt Nam chất lượng cao

1.1. Nếu Người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng hoặc thỏa thuận sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của BizTime.com.vn được quy định trên website, Công Ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.

1.2. Mọi vi phạm của Chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội BizTime.com.vn Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Chủ tài khoản trước pháp luật nếu cần thiết.

1.3. Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, phá hoại, truyền bá nội dung cấm hoặc bất kỳ vi phạm quy định của pháp luật thông qua việc sử dụng BizTime.com.vn Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao có quyền sử dụng những thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

1.4. Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những Tài khoản đăng ký thông tin không chính xác đầy đủ theo quy định và đối với những Tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

1.5. Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ bổ sung mà không cần phải được Người sử dụng đồng ý.

1.6. Công ty TNHH hàng Việt Nam chất lượng cao có quyền thương mại hóa dịch vụ mạng xã hội BizTime.com.vn, tuy nhiên Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Công ty tuyệt đối không bán lại nội dung, thông tin của Người sử dụng. Trong trường hợp Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao có thu phí sử dụng dịch vụ thì Công ty phải thông báo cho Người sử dụng và Người sử dụng phải tự nguyện đồng ý.

1.7. Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.

2. Trách nhiệm của Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao

2.1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội BizTime.com.vn

2.2. Nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng mạng xã hội BizTime.com.vn, tuy nhiên Công ty chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

2.3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, mạng xã hội BizTime.com.vn không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

2.4. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

2.5. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

2.6. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

2.7. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72 2013 NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ;

2.8. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72 2013 NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu;

2.9. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

2.10. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

2.11. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

2.12. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

V. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DUNG MẠNG XÃ HỘI BIZTIME.COM.VN

1. Nguyên tắc xử

-         Nếu Người sử dụng vi phạm các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng

dịch vụ mạng xã hội hoặc theo cách khác tạo rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể cho Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao, Người sử dụng sẽ được nhắc nhở, cảnh cáo, áp dụng biện pháp xử lý bài viết, khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

-         Hình thức xử phạt khóa tài khoản trên mạng xã hội BizTime.com.vn có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người sử dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản đã bị khóa.

-         Nếu tài khoản mạng xã hội BizTime.com.vn bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

-         Các hành vi vi phạm của Người sử dụng không được liệt kê ở dưới, tùy từng trường hợp cụ thể, Ban quản trị mạng xã hội BizTime.com.vn có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định tại Thỏa Thuận này.

2. Các hình thức xử phạt:

- Hình thức xử phạt cấp 1: Khóa tài khoản 10 ngày.

-Hình thức xử phạt cấp 2: Khóa tài khoản 30 ngày.

- Hình thức xử phạt cấp 3: Khóa tài khoản 120 ngày

- Hình thức xử phạt cấp đặc biệt: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

-         Tất cả các bình luận vi phạm quy định có thể bị xoá, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Mạng xã hội BizTime.com.vn có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu Người sử dụng ngay lập tức gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi phạm. Nếu Người sử dụng không gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi phạm, Ban quản trị mạng xã hội BizTime.com.vn xử lý bài viết và khóa tài khoản của Người sử dụng.

-         Ban quản trị có toàn quyền trong việc xác định và xử lý nội dung bình luận / thành viên vi phạm quy định. Nhật ký xử lý sẽ được lưu trữ tối thiểu hai năm, Ban quản trị có toàn quyền công khai các vi phạm của Thành viên nhưng không bao gồm nội dung vi phạm đã bị xóa hay lọc bỏ.

3. Hình thức xử phạt cụ thể

* Hình thức xử phạt cấp đặc biệt, khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau:

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng mạng xã hội BizTime.com.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người sử dụng đặt Tên tài khoản Tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có phát ngôn với các thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Thông tin khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải nội dung khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng mạng xã hội BizTime.com.vn, người dùng qua phần bình luận đưa ra nội dung thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng phần bình luận đưa các thông tin lừa đảo; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

* Hình thức xử phạt cấp 3, khóa tài khoản 120 ngày áp dụng đối với các hành vi sau:

+ Phá hoại hệ thống mạng xã hội BizTime.com.vn: Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người sử dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm treo máy, spam chat...

+ Sử dụng phần bình luận của website để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

* Hình thức xử phạt cấp 2, khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

+ Hành vi giao tiếp: khiêu dâm ở mức độ nhẹ, nhắn tin rác, kích động các Thành viên khác gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

+ Quảng cáo: Trong phần tên thành viên có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các nội dung, thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngoài ra thành viên sử dụng dịch vụ với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.

+ Xâm phạm riêng tư: Công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

+ Công kích người khác: Sử dụng ngôn từ phản cảm, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+ Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

* Hình thức xử phạt cấp 1: khóa tài khoản 10 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau.

+ Spam trên diễn đàn

VI. CẢNH BÁO CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

1. Dịch vụ mạng xã hội cho phép người sử dụng đăng tải, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung, bao gồm các hình ảnh, clip. Tuy nhiên nhà cung cấp không đảm bảo những thông tin người sử dụng đăng lên, chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn chính xác, an toàn, không chứa đựng các rủi ro về thông tin

2. Khi sử dụng đăng tải nội dung lên Mạng xã hội, bạn đã hoàn toàn trao cho mạng xã hội chấp thuận không độc quyền đối với sản phẩm sở hữu trí tuệ theo đó mạng xã hội có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu với quyền sử dụng, lưu trữ, chia sẻ,sao chép, chỉnh sửa, tạo mới dựa trên dịch, trao đổi, phát hành, biểu diễn, trưng bày và quảng bá, phân phối những nội dung của bạn. Các quyền bạn đồng ý cấp theo thỏa thuận này được giới hạn cho mục đích vận hành, quảng bá mạng xã hội. Chấp thuận đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ mà bạn cấp cho chúng tôi vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

3. Bạn phải đảm bảo các nội dung bạn đăng tải lên mạng xã hội không vi phạm  pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của mạng xã hội không có nghĩa là bạn được sử dụng những nội dung mà bạn truy cập được.

4. Trên nội dung của mạng xã hội có thể xuất hiện link của website, biểu tượng của website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của nhà cung cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của website liên kết hoặc điểm đến nào mà người dùng đã truy cập.

VII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

1.   chế giải quyết tranh chấp

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa mạng xã hội BizTime.com.vn và thành viên hoặc nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.

- Khi tranh chấp phát sinh giữa các thành viên hoặc giữa thành viên với nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý website sẽ có trách nhiệm cung cấp cho thành viên thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ thành viên hoặc đại diện thành viên bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của mạng xã hội BizTime.com.vn chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

2. Quy trình giải quyết tranh chấp

- Bước 1: Thành viên mạng xã hội khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua email: anh.vva@gmail.com

- Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi thành viên của mạng xã hội BizTime.com.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì mạng xã hội BizTime.com.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ thành viên để giải quyết tranh chấp đó.

- Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của mạng xã hội BizTime.com.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

3. Thời gian giải quyết tranh chấp:

- Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của  mạng xã hội BizTime.com.vn chúng tôi cam kết sẽ giải quyết tranh chấp của thành viên trong vòng 5 ngày làm việc.

- Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của mạng xã hội BizTime.com.vn thì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Vai trò trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

- Mạng xã hội BizTime.com.vn sẽ hỗ trợ thành viên bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội.

- Mạng xã hội BizTime.com.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa thành viên và bên thứ ba.

- Mạng xã hội BizTime.com.vn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với thành viên mạng xã hội BizTime.com.vn nếu lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ.

- Mọi hành động lừa đảo, gây mâu thuẫn trên mạng xã hội BizTime.com.vn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì sẽ chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. Đồng thời mạng xã hội BizTime.com.vn có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên quá trình điều tra.

VIII. CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI BIZTIME.COM.VN

1. Mục đích thu thập Thông tin nhân.

 

a) Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.

b) Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng;

c) Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

d) Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng;

e) Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống ;

f) Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của thành viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ;

g) Liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên;

2.  Phạm vi thu thập thông tin nhân

a) Loại thông tin thu thập.

- Thông tin cá nhân

- Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;

b)Nội dung thông tin thu thập

- Họ và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

- Số điện thoại, địa chỉ email.

- Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

- Người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể đảm bảo cho người dùng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.

- Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm thành viên của website chúng tôi (Account). Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

3. Phương pháp thu thập thông tin.

- Mạng xã hội BizTime.com.vn thu thập các Thông tin cá nhân của thành viên qua website thông qua Form Đăng ký thành viên trên trang chủ của mạng xã hội BizTime.com.vn

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập.

Mạng xã hội BizTime.com.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do thành viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của ch ng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dùng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi thành viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5 Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập.

- Chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên website. Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi thành viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm Quy định của Mạng xã hội BizTime.com.vn .

- Chúng tôi công bố các thông tin cá nhân thu thập từ người dùng lên Mạng xã hội BizTime.com.vn và website liên quan nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng và đảm bảo tính hiệu quả của dịch vụ.

- Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

6. Xử lý khiếu nại việc thu thập quản thông tin nhân qua email: anh.vva@gmail.com

7. Cam kết bảo mật thông tin.

- Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

- Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội BizTime.com.vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

- Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội BizTime.com.vn, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.

- Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và mạng xã hội BizTime.com.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

- Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

8. Chính sách bo vệ thông tin nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng hội.

- Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn. Đảm bảo thông tin của quý khách hàng không bị đánh cắp.

- Chúng tôi công khai các thông tin cá nhân thu thập, xử lý quy định tại bản thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng xã hội BizTime.com.vn

IX. QUẢNG CÁO

Mạng xã hội BizTime.com.vn giữ quyền đặt quảng cáo, nội dung thương mại và những nội dung được tài trợ bên cạnh những nội dung do bạn và người dùng khác cung cấp. Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà quảng cáo mà không được sự chấp thuận của bạn

X. THÔNG TIN VỀ THƯƠNG HIỆU

Các khẩu hiệu của Công ty, mạng xã hội BizTime.com.vn và các nhãn hiệu, biểu tượng, dịch vụ, tên sản phẩm và tên dịch vụ của mạng xã hội BizTime.com.vn là thương hiệu của Công ty cùng các tài sản trí tuệ khác của nhà cung cấp, nếu không có sự cho phép trước của Mạng xã hội BizTime.com.vn bạn không được quyền trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

XI. CHỈNH SỬA, BỔ SUNG THỎA THUẬN

Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận sử dụng mạng xã hội BizTime.com.vn  được quy định trên website, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Mạng xã hội BizTime.com.vn sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó, người dùng có nghĩa vụ cập nhật thường xuyên.

XII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Thỏa thuận này được xây dựng làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các dịch vụ mạng xã hội và quy định các điều kiện mà người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng mạng xã hội